8xbet tải

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทั้งหมดนั้น คุณยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของทางโรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลจะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hacking) และโดยมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของโรงพยาบาล หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด


นโยบายการปฏิเสธความรับผิด

เอกสารนี้อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงความจริงหรือการสะกดตัวอักษรที่ผิด โรงพยาบาลไม่รับรองถึงความถูกต้องหรือความครบถ้วนของเอกสารนี้ หรือในความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ, ความเห็น, ข้อความหรือข้อมูลซึ่งแสดงหรือ แจกจ่ายจากเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าคุณอาจจะเชื่อความเห็น คำแนะนำ ข้อความบันทึกหรือข้อมูลตามนี้ได้แต่ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิโดยเด็ดขาด ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อตกหล่นของส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้ โรงพยาบาลอาจจะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ เอกสารและผลิตภัณฑ์ โปรแกรม การให้บริการหรือราคา (หากมี) ในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าว เว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และทางโรงพยาบาลในด้านต่างๆ เท่านั้น การที่คุณได้ให้ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของโรงพยาบาลถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมแก่โรง พยาบาลในการเก็บ หรือใช้ หรือนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวการเก็บ การใช้ หรือการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างโรงพยาบาล ผู้ใช้บริการสมาชิกของ เว็บไซต์ และบุคคลภายนอก


ข้อจำกัดเรื่องค่าเสียหาย

ในทุกกรณีทางโรงพยาบาลไม่มีความรับผิดชอบต่อบุคคลใดเพื่อความเสียหายไม่ว่า โดยตรง ทางอ้อม พิเศษ ต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใด (รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการเสียกำไรการหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลหรือโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นในระบบรับข้อมูลของคุณ) อันเกิดจากการใช้หรือการไม่อาจใช้ข้อมูล เอกสารหรือฟังก์ชันของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์เชื่อมโยง


การเปลี่ยนแปลง

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิอย่างเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มหรือเอาออกซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเวบไซต์นี้ทั้งหมดหรือเพียงบาง ส่วนตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้จะมีผลเมื่อมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่คุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดให้ถือเป็นการยอม รับข้อเปลี่ยนแปลงนั้น โรงพยาบาลอาจบอกเลิกเปลี่ยน ระงับชั่วคราว หรือเลิกใช้เว็บไซต์นี้ รวมทั้งรูปแบบของเว็บไซต์นี้ในเวลาใดเวลาหนึ่ง โรงพยาบาลอาจจะกำหนดขอบเขตการใช้ของรูปแบบและการให้บริการบางประการ หรือจำกัดการใช้งานของคุณในบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใดๆ บริษัทอาจจะบอกเลิกการอนุญาตสิทธิและสิทธิในการใช้ซึ่งให้ไว้ในที่นี้


ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วย กฎหมายของโรงพยาบาลเมดพาร์คและเครือข่าย เว็บไซต์นี้ รวมทั้งส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ถูกจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการ รับทราบข่าวสารและติดต่อกับทางโรงพยาบาลของผู้ใช้เท่านั้น การลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าโดย ประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางโรงพยาบาลถือเป็นการละเมิดกฎหมายนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

โรงพยาบาลเมดพาร์ค (“เมดพาร์ค”) ได้จัดให้มีการติดต่อสื่อสารสำหรับสาธารณชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมุ่งที่จะสร้างสังคมออนไลน์ที่เป็นมิตรและเป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้สำหรับผู้ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว เมดพาร์คปรารถนาที่จะให้ท่านแสดงความเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเรื่องราวใดๆ ของท่านด้วยความสุภาพและเคารพซึ่งกันและกัน สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Twitter, YouTube, เว็บไซต์ออนไลน์ หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ที่เมดพาร์คอาจจัดให้มีขึ้นในอนาคต (“สื่อสังคมออนไลน์”)

โดยการเข้าเยี่ยมชมและ/หรือโพสต์เนื้อหาใดๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ท่านตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้


ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วยแต่ละรายได้

เนื้อหาที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำ, รูปภาพ หรือสิ่งอื่นใดบนสื่อสังคมออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้เท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวไม่สามารถใช้แทนคำปรึกษาจากแพทย์ของท่านได้ โปรดพบแพทย์ของท่านเพื่อปรึกษาถึงประเด็นคำถามทางการแพทย์ใดๆ ที่ท่านมีเป็นรายกรณีไป


ระมัดระวังในการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

สื่อสังคมออนไลน์มีความเป็นสาธารณะ บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่ท่านโพสต์ขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ ย่อมถูกเข้าชมโดยบุคคลอื่น และอาจถูกเก็บบันทึกได้โดยบุคคลที่สามเช่นกัน เมดพาร์คไม่สามารถเฝ้าติดตาม สกัดกั้น หรือกระทำการใดๆ เพื่อเป็นการลบข้อมูลของท่านจากบุคคลที่สามได้ ดังนั้น โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลบนสื่อสังคมออนไลน์


ข้อห้ามในการโพสต์ข้อมูล

เพื่อคงไว้ซึ่งบรรยากาศที่เป็นไปด้วยสุภาพและเคารพซึ่งกันและกัน ห้ามแสดงความเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ดังต่อไปนี้
  • เนื้อหาที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
  • เนื้อหาที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย, ข่มขู่, ก้าวร้าว, หยาบคาย, หมิ่นประมาท, ก่อกวน, ทำให้อับอาย, ละเมิดสิทธิของผู้อื่น, หมิ่นประมาท, ใส่ร้าย, ลามกอนาจาร หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น, หรือแสดงความเกลียดชังหรือเหยียดสีผิวหรือชาติพันธุ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ไม่เหมาะสมตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเมดพาร์ค
  • เนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิในการนำไปใช้หรือเผยแพร่ ไม่ว่าตามกฎหมาย หรือตามสัญญา หรือโดยหน้าที่ความสัมพันธ์ที่อิงกับความเชื่อใจ
  • เนื้อหาที่มี Virus, Worm, รหัสที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ หรือรหัสคอมพิวเตอร์, ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ถูกออกแบบเพื่อก่อกวน, ทำลาย หรือจำกัดการใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใดๆ
  • โฆษณาที่ไม่ได้ถูกเชื้อเชิญหรือไม่ได้รับอนุญาต, ข้อมูลการส่งเสริมการขาย, เมล์ขยะ (junk mail), สแปม (spam), จดหมายลูกโซ่ (chain letters), แชร์ลูกโซ่ (pyramid schemes) หรือรูปแบบใดๆ ของการเชื้อเชิญ
  • เนื้อหาที่ปรากฏข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล รวมถึงภาพถ่ายของคนไข้
ห้ามไม่ให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการให้คำแนะนำทางการแพทย์ หรือความเห็นทางการแพทย์โดยบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์ของเมดพาร์ค หรือในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำแพทย์อื่นที่มิใช่แพทย์ของเมดพาร์ค ท่านจะไม่แสร้งทำหรือปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของตัวท่านกับบุคคลหรือองค์กรใดๆ

เมดพาร์คสงวนสิทธิ์ในการเฝ้าติดตาม, ห้าม, สกัดกั้น, จำกัด, ระงับ, หรือยกเลิกการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเตือนและชี้แจงเหตุผล ตามดุลพินิจเมดพาร์คแต่เพียงผู้เดียว เมดพาร์คอาจเอาออก, ลบทิ้ง, สกัดกั้น, คัดกรอง, หรือจำกัด ซึ่งเนื้อหาใดๆ ได้ตามดุลพินิจเมดพาร์คแต่เพียงผู้เดียว


คำสงวนสิทธิ

เมดพาร์คได้จัดทำสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ระดับความชำนาญ ความเอาใจใส่ตามสมควรในเชิงพาณิชย์ เราหวังว่า ท่านจะเพลินเพลินไปกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของเรา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนหรือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นี้ถือเป็นการให้ข้อมูลตามที่ “เป็นอยู่” เท่านั้น (“AS IS” Basis) และมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริโภคโดยทั่วไปเท่านั้น การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของท่านเป็นการเข้ามาด้วยความสมัครใจและยอมรับความเสี่ยงของท่านเอง

แม้ว่าเมดพาร์คจะได้ใช้ความพยายามในการดูแลเนื้อหาที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ตามสมควรแล้วก็ตาม แต่เมดพาร์คไม่ได้ดูแลความเห็นทั้งหมด และอาจไม่สามารถตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้ภายในเวลาอันสมควรเสมอไป

ความเห็นของบุคคลที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเป็นความเห็นของเมดพาร์ค หรือพนักงาน, กรรมการ, ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของเมดพาร์คแต่ประการใด

เมดพาร์คไม่ได้รับรองว่าท่านจะสามารถเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือปลอดภัย การให้บริการสื่อสังคมออนไลน์อาจถูกแทรกแซงได้จากหลายๆ ปัจจัย ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเมดพาร์ค เมดพาร์คไม่อาจรับประกันได้ว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์เหล่านั้นจะปราศจากการติด Virus, Worm, Trojan Horse หรือรหัสอื่นที่อาจมีคุณสมบัติทำลายหรือก่อกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์

เมดพาร์คสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือหยุดให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ในเวลาใดๆ ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


ลิงค์ของบุคคลที่สาม

เมดพาร์คไม่ขอรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ จากลิงค์ของบุคคลที่สาม และการที่ลิงค์ของบุคคลที่สามปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ไม่ถือว่าได้รับสนับสนุนจากเมดพาร์คแต่ประการใด


การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ท่านจะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โรงพยาบาลเมดพาร์ค และพนักงาน, กรรมการ, ลูกจ้าง, ตัวแทน รวมถึงผู้สืบสิทธิ และผู้รับโอนสิทธิของบุคคลดังกล่าว สำหรับบรรดาความสูญเสีย, การเรียกร้อง, ความเสียหาย, การระงับข้อพิพาท, ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใดๆ (รวมถึงค่าทนายความตามสมควรด้วย) ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับการกระทำใดๆ ของท่านบนสื่อสังคมออนไลน์นี้


การเปลี่ยนแปลง

นโยบายดังกล่าวนี้สามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และในแต่ละครั้งที่ท่านได้เข้าใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ นโยบายใหม่จะใช้บังคับและมีผลทันทีเมื่อท่านได้โพสต์ข้อความ และโดยการที่ท่านโพสต์ข้อความหลังจากมีการประกาศใช้นโยบายใหม่แล้ว ให้ถือว่าท่านตกลงและยินยอมต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว


กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

นโยบายนี้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทยเท่านั้น
m88.vin app nhà cái mu88 download tải m88 vin tại fb88 thể thao fun88 nhà cái